Dokonania - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Dokonania

Dokonania

Pozyskane środki:
  2019, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; "Moje niepełnosprawne dziecko pracuje"
  2018, ROPS w Lublinie; uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; "Świadomi rodzice - samodzielne dziecko"
  2018, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  2017, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  2016, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  2015, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Kazimierza
  2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Bałtowa
  2008, Projekt realizowany ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia w ramach którego opracowano stronę internetową www.centrum.lukow.pl zawierającą informacje pomocne osobom niepełnosprawnym przy poszukiwaniu pracy, pozyskiwaniu środków z PCPR, PFRON, pomocy przy pisaniu podań do PFRON, PCPR, ZUS. Zatrudniono również 2 osoby, które udzielały pomocy osobom niepełnosprawnym w pisaniu podań. Prowadzone były również dyżury psychologa i doradcy zawodowego.
  Program PARTNER-III, kwota dofinansowania: 68 977,10 PLN
  V 2006, Europejski Fundusz Społeczny,Działanie 1.4 na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” Organizacja pożytku publicznego - OPP.
  Projekt "Światełko w tunelu" nr WUE/0029/V/05/F
  - kwota dofinansowania: 142 523,70 PLN
  II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  projekt: Klub Seniora, kwota dofinansowania: 2 500,00 PLN
  II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  projekt: "Powiatowy Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych w Łukowie",
  kwota dofinansowania: 2 000,00 PLN

Światełko w Tunelu

Światełko w tunelu - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu łukowskiego, którzy chcą wejśc na otwarty rynke pracy.

Klub Seniora

Klub Seniora