PFRON - Informacje Ogólne - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

PFRON - Informacje Ogólne

Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych » PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych » PFRON - Informacje Ogólne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa tel. 022 50 55 500 INFOLINIA (0) 800 533 335 rzecznik@pfron.org.plrzecznik@pfron.org.pl Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:
· dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
· zatrudnianie osób niepełnosprawnych
· przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
· sport i rekreację osób niepełnosprawnych
· zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
· likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych
· wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
· realizację programów własnych
· współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.4 SPO RZL
Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %.
Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% . Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono.