Zarzad Stowarzyszenia - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Zarzad Stowarzyszenia

Organy Stowarzyszenia » Zarzad Stowarzyszenia

Zgodnie z § 38 Statutu Stowarzyszenia
W skład Zarządu wchodzą:
1. Prezes Zarządu - ZOFIA ŻUK
2. Zastępca Prezesa Zarządu - ALICJA FILIP
3. Skarbnik - JOLANTA KUDRYCKA
4. Członek Zarządu - ARTUR CZUBASZEK
Wg statutu:
§ 35
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie pomiędzy Zgromadzeniami jest najwyższą władza Stowarzyszenia.

§ 36
Do kompetencji Zarządu należą:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. uchwalanie planów finansowych,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia,
4. współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
5. powołanie jednostek działalności gospodarczej dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
6. zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonych planów finansowych lub innych,
7. powoływanie komisji i innych ciał doradczych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 37
Zarząd składa się z czterech członków (włącznie z Prezesem) wybranych przez Zgromadzenie.
§ 38
W skład Zarządu wchodzą:
1. Prezes Zarządu,
2. Zastępca Prezesa Zarządu,
3. Skarbnik.
4. Członek Zarządu

§ 39
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 40
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji lub zaproszeni goście.

§ 41
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał z zastrzeżeniem § 43.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadkach spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 42
Tryb zwoływania posiedzeń ustalają członkowie Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 43
Jeśli członkowie Zarządu wyrażają zgodę, uchwała Zarządu może być przyjęta w formie pisemnej poprzez jej podpisanie, bez odbycia posiedzenia Zarządu.

§ 44
Podziału obowiązków dokonują między sobą członkowie Zarządu.

§ 45
Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu, Zastępcę Prezesa Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 46
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych niezbędna jest reprezentacja co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Skarbnika.