Komisja rewizyjna - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Komisja rewizyjna

Organy Stowarzyszenia » Komisja rewizyjna

Wg statutu:
§ 33
1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym.
2. Komisja wybierana jest przez Zgromadzenie w składzie:
a) Przewodniczący Komisji,
b) dwóch członków Komisji.
3. Do Zadań Komisji należy:
a) kontrola działalności statutowej, b) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu.
5. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

§ 34
1. Komisja i jej poszczególni członkowie mają prawo do pełnej kontroli dokumentów Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie działań.
2. Komisja składa Zgromadzeniu roczne sprawozdanie ze swej działalności.
3. Komisja ma prawo zwołać Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.