Walne Zgromadzenia Członków - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Walne Zgromadzenia Członków

Organy Stowarzyszenia » Walne Zgromadzenia Członków

Wg statutu:
§ 28
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należą:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. ocena pracy władz Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia,
5. uchwalanie statutu i jego zmian,
6. wykluczenie członków ze Stowarzyszenia,
7. nadawanie tytułu członka honorowego zgodnie z § 14 pkt. 2,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 29
1. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu z wyjątkiem § 28 pkt 2 i 5. Wybór i odwoływanie władz wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych członków, a zmiana Statutu kwalifikowanej większości określonej w § 51.
4. W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia Zgromadzenie odbywa się w tym samym terminie po upływie pół godziny bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 30
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na pisemny wniosek 50+1 procent ogólnej liczby członków zwyczajnych,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać porządek Zgromadzenia.
3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w § 29 pkt 1 prawo to przysługuje osobom, które złożyły stosowny wniosek do Zarządu, z zastrzeżeniem, iż członków należy zawiadomić pismem o terminie, miejscu i porządku Zgromadzenia.

§ 31
Zgromadzenie obraduje w sprawach objętych porządkiem obrad, a nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje w sprawach, w których zostało zwołane.

§ 32
W Zgromadzeniu udział biorą:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – pozostali członkowie lub osoby zaproszone przez Zarząd.